0 like 0 dislike

em chào a/c. anh chị có biết cách tiến hành nghiên cứu đa tầng trong nghiên cứu sinh thái không ạ? em cảm ơn.

in Dịch tễ học by
edited by
0 0

Bạn bổ sung thêm câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu nếu được.

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.