0 like 0 dislike

Em muốn ước tính khoảng tin cậy 95% của một tỷ lệ (trong trường hợp của em là ước tính tỷ lệ hủy đơn hàng trên tổng số đơn đặt hàng).

Em được biết cách tính như sau:
n= cỡ mẫu
p = tỷ lệ
Độ lệch chuẩn $SE = \sqrt{p(1-p)/n}$ (em dùng công thức tính căn bậc 2)

Khoảng tin cậy: (p - 1.96SE, p + 1.96SE)
Kết quả: (p-1.96*SE) <0
Kết quả này em thấy không hợp lý. Xin mọi người hướng dẫn.

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Trong công thức tính trên, đó là cách tính sử dụng phương pháp xấp xỉ phân phối bình thường để tính khoảng tin cậy cho tỷ lệ nên có thể xảy ra trường hợp như bạn nói. Tỷ lệ sẽ có phân phối chính xác là phân phối nhị thức. Điều kiện để áp dụng xấp xỉ phân phối bình thường cho phân phối nhị thức là cả $np$ và $n(1-p)$ đều phải $\geq 4$

Một phần nữa cũng là do chất lượng của dữ kiện và cỡ mẫu (có thể) dẫn đến có sai số biên quá lớn. Tỷ lệ không có âm nên một số người sẽ chuyển cận dưới thành 0 để diễn giải.

Để tính chính xác, bạn dùng các phương pháp tính KHOẢNG TIN CẬY theo phương pháp chính xác. Nếu tính tay sẽ phức tạp (liên quan đến tính toán tổ hợp, xác suất thống kê) - cũng chính là lí do tại sao lại có phương pháp tính xấp xỉ ở trên.

Để tính chính xác, bạn sử dụng các gói có sẵn của phần mềm như trong các câu hỏi về KHOẢNG TIN CẬY và p-value

by (100 points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer