0 like 0 dislike
Em muốn học thêm về Syntax của SPSS, hay có sách viết về syntax của SPSS mấy anh/chị share cho em với, em đang cần gấp.

Thanks nhiều.
in SPSS by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Theo ý kiến cá nhân:
Thực sự Syntax nó giúp cho bạn có thể tiết kiệm thời gian khi phải xử lý số liệu trong khi có thay đổi về số lượng cỡ mẫu hay có thể sử dụng cấu trúc syntax để có thể lặp lại nhiều phép thống kê giống nhau. Trên cơ bản là bạn dùng chuột để sử dụng các menu của SPSS đầu tiên.
Một số hình ảnh hướng dẫn bạn tham khảo. ở đây là mình VD kiểm định t-test.

Sau đó bấm vào Paste và bạn có được câu lệnh syntax của kiểm định trên. khi thay đổi cỡ mẫu hay điều chỉnh thì chỉ cần mở syntax và bấm lệnh RUN (có thể select từng phần hoặc có thể lấy tất cả. Xen lẫn vào giữa các câu lệnh các bạn có thể chú thích . (nhớ lưu file syntax nghen các bạn)

H1: Dùng lệnh bằng menu ở SPSS và bấm vào Paste
enter image description here

H2: Syntax
enter image description here

h3: có thể copy để chỉnh sửa biến độc lập hay phụ thuộc ...:D
enter image description here

h4: Chạy lệnh để xem kết quả
enter image description here

by (100 points)
selected by
0 0

Cảm ơn bạn binhthang1001 và bạn kinh-nguyen rất nhiều!

Related questions

2 like 0 dislike
2 answers
asked May 10, 2013 in Thống kê và Tin học by admin Biên tập viên (3.9k points) | 2.3k views
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Jun 28, 2016 in Việc làm by Linh Trịnh | 1k views
0 like 0 dislike
1 answer