0 like 0 dislike
in Nghiên cứu Khoa học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Hệ số thiết kế được đo lường bằng tỉ số giữa phương sai của phương pháp chọn mẫu so với phương sai có được nếu chọn mẫu với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn (SRS), tính toán hệ số thiết kế dựa trên hệ số tương quan trong lớp (ICC) (chi tiết có thể xem thêm ở đây và đặt thêm câu hỏi liên quan).

V.d. trường hợp hay phải nhân hệ số thiết kế gặp nhất là chọn mẫu cụm - dẫn đến tăng cỡ mẫu - trong đó các cá nhân trong 1 xã/1 trường học,...có nhiều khả năng mang những đặc tính giống nhau so với các đối tượng ở xã khác/trường khác. Nói theo thống kê là trong các cụm này ICC sẽ dương - và dẫn đến làm giảm độ chính xác của ước lượng, hay cụ thể là tăng phương sai, khoảng tin cậy rộng hơn.

Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống (SYS) là biến thể đơn giản nhất từ SRS, với mục đính thường đạt được là tăng độ chính xác so với SRS, và do đó không cần nhân hệ số thiết kế.

Tuy nhiên điều này chỉ đảm bảo được khi khung mẫu, hay cụ thể là danh sách chọn mẫu không thể hiện tính chu kỳ, các đối tượng trong danh sách chọn mẫu không có tính phân cụm (v.d. sau khi tính toán bước nhảy trong cách chọn mẫu, g mẫu có thể có có thể hiện tính phân cụm theo đặc tính người nghiên cứu quan tâm?).

Lưu ý là ngay cả với chọn mẫu cụm, khi có thông tin đầy đủ thì với các kĩ thuật phân tích phù hợp cho dữ kiện phân cụm thì cỡ mẫu cũng không cần hiệu chỉnh với hệ số thiết kế.

Bổ sung thông tin trên là cho trường hợp chỉ chọn mẫu bằng SYS, thông thường SYS, SRS được kết hợp với chọn mẫu cụm, nhiều giai đoạn,... lúc đó hệ số thiết kế phụ thuộc vào các phương pháp này.

by (100 points)
edited by