0 like 0 dislike

Em sử dụng [R] epicalc, [R] epitool, Stata thì nhận thấy khoảng tin cậy 95% của epicalc tính toán không giống với 2 cái còn lại. Với bảng 2x2

          Phụ thuộc 
          Có   Không
Độc lập Có   23 (46,0)  27 (54,0)
    Không 47 (45,2)  57 (54,8)

#[R-Epicalc]
> csi(47,57,23,27,decimal=4)
Risk ratio: 0.9824 (0-Inf)
#[R-epitools]
> riskratio(cbind(c(47,57),c(23,27)))
Exposed2: 0.9782609 0.62-1.54
#Stata
csi 47 23 57 27
Risk ratio |     .9824415    |   .680369  1.418629

Không biết em đã làm sai ở chỗ nào hoặc là package epicacl có vấn đề?

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Trong câu hỏi này, lỗi thứ nhất là không xem mô tả lệnh phân tích, nên nhớ các gói R là do cá nhân, tổ chức viết nên cần đọc để xem người viết có qui định riêng gì không?. Thứ 2 là người phân tích xếp sai thứ tự dữ kiện trong phân tích bảng 2x2, lỗi này cũng hay gặp khi cung cấp dữ kiện, bảng, ma trận,...không đúng định dạng của một lệnh riêng biệt.

Stata

Với bảng 2x2 trên, lệnh không đúng thứ tự của câu lệnh, với bảng 2x2 thông thường như trên, thứ tự a,b,c,d sẽ cần nhập vào Stataa c b d

csi 23 47 27 57

được RR là:

Risk ratio | 1.017872 | .7049058 - 1.469791

Số này sẽ được dùng để so với kết quả từ Epicalc và Epitools

Epicalc

Cấu trúc chung là

csi(caseexp, controlex, casenonex, controlnonex)

Do vậy, lệnh đúng là

> csi(23,27,47,57)

được RR là

 Risk ratio 1.02 0-Inf 

ta thấy ước lượng điểm là xấp xỉ, riêng khoảng tin cậy là khác biệt, nếu chú ý thì trong mô tả của epicalc tác giả có ghi rõ là phương pháp tính khoảng tin cậy có thể cho ra giá trị không có ý nghĩa gì nếu sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê - ở trên với kết quả từ Stata cho thấy RR không có ý nghĩa thống kê. Không dùng csi cho trường hợp này. (xem ở đây).

Epitools

Cấu trúc lệnh trong trường hợp này là

riskratio(x)

Với x là một bảng rx2, v.d. với dữ kiện trên tạo dữ kiện và dùng epitools để tính như sau

# 
data.test = matrix(c(23,27,47,57),nrow=2,byrow=TRUE)
riskratio(data.test)$measure

Có được RR như của Stata

     risk ratio with 95% C.I.
Predictor estimate   lower  upper
Exposed2 1.014957 0.7446528 1.383381
by (100 points)
0 0

Cám ơn anh, em đã thông vấn đề này :)

Related questions

2 like 0 dislike
2 answers
asked May 10, 2013 in Thống kê và Tin học by admin Biên tập viên (3.9k points) | 2.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.4k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer