0 like 0 dislike
Chức năng của 2 lệnh là gì?
 
data _null_;
     set varlist end=e; /****** end=e read to the last oberservation*******************/
     vname="var"||put(_n_,best4.);
     vname=compress(vname, " ");
     call symput(vname, name);
     if e then call symput("numv",_n_);
run;
 
in Khác by
edited by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

2 like 0 dislike
2 answers
asked May 10, 2013 in Thống kê và Tin học by admin Biên tập viên (3.9k points) | 2.3k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 924 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer