0 like 0 dislike

Youtube-dl đã hỗ trợ tải phim và trích nhạc của một loạt trang web video, tuy vậy chưa có các trang Việt nam.

in Ubuntu by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Cài

sudo apt-get install youtube-dl

Tải phim từ youtube

youtube-dl www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

Tải nhạc từ youtube

youtube-dl www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx --x --audio-format mp3

Tải playlist từ trang nhạc

V.d. nhaccuatui, có thể có cách khác hay hơn

youtube-dl link_tới_playlist,album
  • Mở file *.video mới tải về (giả sử tên là list.video), dùng Sublime Text lọc nhanh cách phần không liên quan chỉ chừa lại các link *.mp3 (dùng chức năng nhiều con trỏ Alt+F3 để chọn cùng lúc và biên tập, chỉ tốn 5s nếu thấy cấu trúc của file :D)
  • Dùng wget tải toàn bộ link trong file

    wget -i list.video

Xong, chờ tải...

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 8, 2015 in R by Nguyễn Minh | 267 views