0 like 0 dislike

BQT có thể giúp đỡ.

in Stata by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Trang không thể cung cấp phần mềm có phí Stata, tinhck2ntm có thể

  • Hỏi trường đang học, v.d. trong HCM tại khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Tp.HCM để sử dụng máy có cài sẵn Stata.
  • Tốt nhất là dùng phần mềm thống kê thông dụng nhất hiện nay là R, có câu hỏi bạn có thể hỏi tại đây.

Đương nhiên nếu bạn không muốn mua bản gốc, bạn cũng có thể tìm trên mạng và tải về các phiên bản đã bẻ khóa. Tuy nhiên bạn sẽ mắc vấn đề về bản quyền khi công bố nghiên cứu.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Sep 25, 2015 in Stata by Khai | 762 views