0 like 0 dislike

Trong một bộ số liệu có biến số định lượng (ví dụ, chiều cao) và một biến số định tính (ví dụ giới tính). Vậy khi kiểm định phân phối bình thường thì có cần phải kiểm định theo từng giới hay không? (giả sử so sánh giữa nam và nữ).

in Thống kê và Tin học by (100 points)
recategorized by

1 Answer

1 like 0 dislike

Kiểm định t-test cho 2 nhóm có giả định mỗi nhóm có phân phối bình thường (normal distribution) và có cùng phương sai (đương nhiên trung bình hai nhóm có thể khác nhau với giả thuyết thay thế). Nên bạn cần kiểm định phân phối bình thường (như kiểm định shapiro.wilk()) cho cả hai nhóm và kiểm định hằng định phương sai của hai nhóm (sd.test()).

by (100 points)
edited by
0 0

Em cám ơn thầy!. vậy nếu một trong hai nhóm không có phân phối chuẩn thì dùng kiểm định t-test hay phi tham số vậy?

0 0

@david-chuong-9 Bạn nên đọc sơ điều 1, 10 trong hướng dẫn, nếu có câu hỏi liên quan nên chọn đặt câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này ở cuối câu trả lời và nghe hơi lạ nhưng bạn nên tránh viết cảm ơn như trong hướng dẫn đã ghi. Trong trường hợp trên thì dùng phương pháp phi tham số.