0 like 0 dislike

Cho em hỏi về cách tính cỡ mẫu dùng cho nghiên cứu này.
Mục tiêu nghiên cứu là định lượng GPx (1 chỉ số để chỉ hoạt động antioxidant trong cơ thể người) cho bệnh nhân thận mãn ở các giai đoạn khác nhau
Mẫu nghiên cứu bao gồm 1 nhóm chứng và 5 nhóm bệnh nhân thận (từ giai đoạn 1-5)
Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu cắt ngang.
Nhưng theo công thức tính cỡ mẫu cho biến định lượng trong nghiên cứu cắt ngang thì làm sao để có kết quả cỡ mẫu cho từng nhóm nhỏ theo như nghiên cứu này?

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Câu hỏi là mâu thuẫn, thiết kế nghiên cứu là cắt ngang nhưng lại có nhóm chứng. Nên nếu

 1. Mục tiêu chỉ là mô tả trung bình các nhóm (thiết kế cắt ngang), thì tính cỡ mẫu cho từng nhóm riêng biệt theo công thức ước lượng một trung bình.
 2. Mục tiêu là so sánh thì tùy vào giả thuyết, v.d.:
  (a) nếu giả thuyết là có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các trung bình hay không thì tính cỡ mẫu theo ANOVA;
  (b) nếu có thông tin nhiều hơn và nghĩ rằng trung bình GPx sẽ tăng/giảm ứng với giai đoạn của bệnh thì tính cỡ mẫu theo hồi quy tuyến tính;
  (c) hoặc nếu muốn so sánh từng cặp (với nhóm không bệnh, nhóm cao với thấp), thì tính hiệu chỉnh tăng cỡ mẫu thêm cho số lần so để đảm bảo năng lực nghiên cứu,...

Tóm lại, xem xét lại y văn để rút ra một giả thuyết phù hợp, xem xét lại giới hạn có thể làm của nghiên cứu và sau đó chọn cách tính cỡ mẫu tương ứng.

by (100 points)
0 0

Cảm ơn câu trả lời của kinh-nguyen (Nhờ đó mà hiểu ra vấn đề để tổng hợp lại y văn), tuy nhiên em vẫn còn 1 số thắc mắc như sau:

 1. Nhóm chứng ở đây là nhóm người khỏe mạnh không bệnh, và em mô tả và so sánh trung bình các nhóm tại 1 thời điểm nên thiết kế nghiên cứu của em vẫn là nghiên cứu cắt ngang, sao lại mâu thuẫn ạ?
 2. GIả thuyết nghiên cứu của em là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm bệnh so với nhóm chứng và có sự khác biệt giữa các nhóm bệnh với nhau. Vậy nên em đã thử tính cỡ mẫu theo phần mềm G*power cho one-way ANOVA. Nhưng em vẫn bị yêu cầu phải ghi công thức tính cỡ mẫu ra, mà em chỉ thấy có công thức tính cỡ mẫu dựa trên trung bình 1 nhóm và trung bình 2 nhóm thôi. Vậy công thức nào là phù hợp cho cách tính so sánh trung bình nhiều nhóm dựa vào anova?
0 0

Lan nên chọn đăt câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này, vì nội dung trong bình luận hạn chế việc trả lời, v.d. như công thức, hình ảnh...

 1. Quan trọng là phải đảm bảo tính so sánh được! nếu mục tiêu là so sánh thì phải đảm bảo cỡ mẫu của cả nhóm chứng và nhóm bệnh (có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc so sánh được liệt kê trong nghiên cứu bệnh chứng). Mình không thể cắt ngang rồi xem trong mẫu có bao nhiêu so bấy nhiêu được, như vậy v.d. có kết luận về sự khác biệt cũng chỉ là gợi ý, vì sự khác biệt này chỉ ngẫu nhiên xảy ra trong mẫu.

 2. GPower cũng chỉ là phần mềm tính cỡ mẫu từ các công thức trong các tài liệu khoa học khác, xem GPower 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences để biết công thức cho mỗi thiết kế nghiên cứu.

Related questions

1 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer