0 like 0 dislike

Tôi có bảng sau

dân tộc ít người (n=150) kt kém 148 kt tốt 2
dân tộc kinh (n=250) kt kém 149 kt tốt 101

nhờ các bác tính hộ OR và 95%CI và cách phiên giải kết quả luôn.

in Stata by

1 Answer

0 like 0 dislike

Cấu trúc lệnh của Stata cho bảng $2 \times 2$

cci a b c d, exact

Cho bảng có dạng

|    | Phơi nhiễm | Không phơi nhiễm |
|-------|------------|------------------|
| Bệnh | a     | b        |
| Chứng | c     | d        |

Kiểm định tuy là khác nhưng cách lí giải là như bình thường.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer