0 like 0 dislike

Khi xét mối liên quan giữa biến phụ thuộc (định tính) là thứ tự và biến độc lập (định tính) là thứ tự (hoặc danh định), làm cách nào để tìm ra được PR?

in Thống kê và Tin học by (100 points)
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Xem câu hỏi này cho biến phụ thuộc nhị giá. Còn với trên 2 nhóm, tính PR là không khả thi, mà cần tính theo các mô hình tính OR rồi có thể chuyển về PR,RR.

  1. Với biến số định danh: tính mô hình logit so với nhóm chuẩn (baseline-category logits)
  2. Với biến số thứ tự: tính mô hình logit cộng dồn (cummulative logits) - so một nhóm với tất cả các nhóm lớn hơn và dạng mô hình số chênh theo tỷ lệ (proportional odds).
    Ngoài ra còn có các mô hình khác gồm mô hình logits so các nhóm cạnh nhau (adjacent categories logits), so một nhóm với tất cả các nhóm nhỏ/lớn hơn (continuation ratio), hoặc dùng các hàm liên kết khác như clog-log, probit.

Việc chuyển về diễn giải kiểu PR/RR chỉ có ý nghĩa trong dạng biến số phụ thuộc là định danh (nominal v.d. mlogit trong Stata với tùy chọn rrr), với biến số thứ tự (ordinal) nên diễn giải theo OR (v.d. ologit trong Stata).

Xem bài viết của tác giả sách kinh điển về phân tích dữ kiện rời rạc của Alan Agresti tại đây, với hướng dẫn dùng trong R. Đây là môt chủ đề tương đối phức tạp trong phân tích dữ kiện rời rạc.

by (100 points)
selected by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer