0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by (100 points)
recategorized by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

General Linear Model: Mô hình tuyến tính tổng quát

  • Dạng tổng quát của mô hình tuyến tính, mỗi mô hình đều là một dạng đặc biệt của mô hình tuyến tính, v.d. bao gồm hồi quy tuyến tính, t-test, F-test, ANOVA, MANOVA và mô hình ảnh hưởng hỗn hợp.

Generalized Linear Model: Mô hình tuyến tính suy rộng

  • Dạng suy rộng của mô hình tuyến tính, thay vì mô hình biến số phụ thuộc có sai số phân phối bình thường, dùng các hàm liên kết để suy rộng ra cho các trường hợp có sai số phân bố khác, v.d. bao gồm hồi quy logistic (dùng hàm liên kết logit), hồi quy Poisson (dùng hàm liên kết logarit)

Phân loại trên có thể tham khảo trong sách của Alan Agresti - Discrete Data Analysis hoặc McCullagh - Generalized Linear Models.

by (100 points)
selected by
0 0

Một số tài liệu lại cho rằng General Linear Model là mô hình tuyến tính thông thường còn Generalized linear model mới là mô hình tuyến tính tổng quát. Nên hiểu thế nào cho chuẩn xác bây giờ à?
http://vi.scribd.com/doc/170456192/Generalized-linear-Models-pdf

0 0

Tài liệu bạn xem không có gì mâu thuẫn, do cách dịch của tác giả là tổng quát hoá = suy rộng trong trả lời trên. Đều chỉ mô hình tuyến tính cho các biến số phụ thuộc không liên tục, như logistic cho biến số nhị giá và poisson cho biến số số đếm (count data). Bạn xem thêm tài liệu tham khảo ở trên.

0 0

Em xin cảm ơn.
Em đang tìm hiểu về Mô hình ước lượng tổng quát Generalized Estimate Equation và Generalized Linear Mix Model, điều kiện sử dụng và ưu thế của các mô hình này, và sự khác nhau của 2 mô hình. Nhưng vẫn rất lập lờ. Xin admin có thể giải đáp về 2 mô hình này không ạ?

0 0

Bạn hãy chọn đặt câu hỏi mới hoặc link đặt câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này ở cuối câu trả lời và bỏ phiếu thay vì cảm ơn.