0 like 0 dislike

Với SPSS, khi so sánh trung bình hai mẫu độc lập, hai nhóm khi kiểm tra nhận thấy đều có phân phối chuẩn nhưng cỡ mẫu của mỗi nhóm chỉ là 10. Vậy nên dùng independent t test hay Mann Whitney?

in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Nếu thực sự là có phân phối bình thường (phân biệt với phân phối chuẩn) thì kiểm tra thêm phương sai và dùng ttest tương ứng.

Thực sự chắc bạn nghi ngờ tại sao có 10 mẫu mà có phân phối bình thường chứ không hẳn là cách chọn kiểm định.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Nov 11, 2013 in Thống kê và Tin học by November | 1.6k views
1 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views