0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Phân phối bình thường (phân biệt với phân phối chuẩn - trường hợp đặc biệt của phân phối bình thường).

by (100 points)