0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Dữ kiện là bắt cặp (paired) và so sánh 2 lần trước và sau nên nếu

  • Biến số định lượng, phân phối bình thường: t-test bắt cặp (paired t-test).
  • Biến số thứ tự: kiểm định phi tham số là kiểm định tổng sắp hạng/theo dấu (Wilcoxon signed rank sum test). Dựa trên tổng sắp hạng (v.d. lệnh signrank trong Stata) khi giả định khác biệt trước sau có thứ tự. Dựa trên dấu khác biệt - chỉ giả định khác biệt có dạng âm/dương (v.d. lệnh signtest trong Stata) hoặc sử dụng cả hạng khác biệt và dấu khác biệt. Xem 3.1, 3.2 Phương pháp Phi tham số.
  • Biến số định danh: kiểm định mở rộng cho kiểm định McNemar là kiểm định Stuart-Maxwell, tương tự McNemar đánh giá tính đối xứng và tính đồng nhất biên (lệnh symmetry trong Stata).

Tất cả các dạng bảng $K\times K$ đều còn có thể kiểm định theo cách lập mô hình, như mô hình loglinear đánh giá tính đối xứng thay vì kiểm định McNemar hay Stuart-Maxwell, hoặc mô hình tựa-đối xứng để cho phép biên không đồng nhất (Alan Agresti, chương 11 - Discrete Data Analysis).

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Aug 21, 2015 in Stata by anonymous | 544 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Feb 4, 2015 in Stata by TammieSelfe (100 points) | 1.4k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 7, 2014 in Thống kê và Tin học by JBKEulalia2 (100 points) | 2.2k views