1 like 0 dislike

Liệu có căn cứ nào về về mặt toán học không hay chỉ là do qui ước nó vậy?blush

 

in Thống kê và Tin học by
retagged by

2 Answers

2 like 0 dislike
Best answer

Đúng là dựa trên Fisher, ta biết với dữ kiện có phân phối bình thường trong phạm vi 2 lần độ lệch chuẩn sẽ chứa xấp xỉ 95% dữ kiện

Nó tiện khi lấy các giá trị này để đánh giá sự khác biệt có được xem là có ý nghĩa thống kê hay không. Sự khác biệt vượt trên 2 lần độ lệch chuẩn được chính thức xem là có ý nghĩa thống kê

Fisher, R.A. (1925) Statistical Methods for Research Workers, p 47

enter image description here

by Biên tập viên (3.9k points)
selected by
1 like 0 dislike

Có lẽ đúng là một lựa chọn thuận tiện. Nếu p trong khoảng 0.1-0.9 thì không đủ tin cậy

Sir Ronald Fisher khi làm các thử nghiệm của mình, ông thấy sai lầm trong mức 5% không phải là vấn đề lớn. Sau đó, ông đã xây dựng nhiều bảng giá trị thống kê và sử dụng mức ý nghĩa 0.05 và 0.01.

Quan trọng là ông là người đưa ra được ý tưởng về mức giá trị p-value và cho thấy ứng dụng thực tế của nó.
Sau đó thì cả thế giới sử dụng giá trị này mà không suy nghĩ gì nữa cả :D

by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked May 19, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 1.8k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 904 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers