0 like 0 dislike

Mình có bộ câu hỏi khảo sát định lượng trong đó có một số câu hỏi mở, mẫu thu thập khoảng vài trăm. Mình đang chuẩn bị nhập liệu bằng epidata, tuy nhiên mình chưa có hướng giải quyết với câu hỏi mở, mong các bạn góp ý.

Ví dụ:
a1: bạn thấy biện pháp 1 hiệu quả không? 1.co 2.khong
a2: nếu thấy hiệu quả, tại sao? ...............................................................(có thể có nhiều lý do)
a3: nếu thấy không hiệu quả, tại sao? .....................................................(có thể có nhiều lý do)

Như vậy, mình nên thiết lập trong epidata chỗ câu a2,a3 là kiểu text hay là số (mã hóa câu trả lời bằng số) hay còn cách nào khác hay hơn?

in Nghiên cứu Khoa học by

2 Answers

0 like 0 dislike

Giả định là bạn vẫn muốn cuối cùng sẽ phân tích dữ kiện dưới dạng đã được mã hóa, chứ không phải phân tích như nghiên cứu định tính.

Muốn mã hóa trước khi nhập thì bạn có thể làm như sau:

  • đọc toàn bộ phiếu và liệt kê các đáp án để có một bảng kê
  • sau đó gom nhóm những đáp án giống nhau, rồi gán các mã số cho nó.
  • Sau đó khi nhập bạn đọc câu hỏi, nhìn bảng kê, tìm mã số tương ứng và nhập.

Đương nhiên không ai làm như trên, đơn giản vì không có hiệu suất. Đơn giản nhất là

  1. Để thiết lập là text
  2. Khi nhập, chỉ nhập các từ khóa chính của câu trả lời, có thể nhập 1, 2 hoặc nhiều hơn từ khóa nếu thấy nó quan trọng, nên cách nhau bởi dấu nhất định, v.d. , ; : để có cùng cấu trúc sử dụng cho bước tiếp.
  3. Sau khi kết xuất dữ liệu, dùng các lệnh trong các phần mềm thống kê để lọc và xếp nhóm hàng loạt (đơn giản như Excel hoặc nâng cao hơn như Access, SQL hoặc dùng R với những cấu trúc regex nhất định để lọc)
by (100 points)
0 0

Bạn vui lòng hướng dẫn chi tiết hơn ý thứ ba được không? Tôi phân tích với phần mềm R, như vậy, sau khi đã có data thì vào R mình lọc, xếp nhóm hàng loạt và phân tích như thế nào?

0 0

Xem qui định đặt câu hỏi, để hỏi câu hỏi liên quan, chọn đặt một câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này phía sau mỗi câu trả lời.

Lọc, xếp nhóm biến số dạng text với R
0 like 0 dislike

Bạn nên xây dựng bằng kiểu text :)

by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers
asked May 12, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 220 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 924 views