0 like 0 dislike

Em đang tự học phần mềm R. Anh/chị/em nào có link hoặc có phần mềm có thể chia sẻ cho em xin hoặc gửi qua mail ***@gmail.com giúp em được không.

in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

1 like 0 dislike

enter image description here R tải miễn phí tại r-project.

Để bắt đầu nên sử dụng RStudio để dễ dàng thao tác trên dữ kiện, môi trường cũng như mã lệnh.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 948 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer