0 like 0 dislike

Có thể chia sẻ với mọi người bài viết nào liên quan đến việc tính PR hay OR trong nghiên cứu cắt ngang không?

in Dịch tễ học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Xem bài này, chủ yếu OR luôn ước lượng trội/thấp hơn so với PR,...

Nhưng bạn nên quan tâm là đối với phương pháp phân tích, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu đang thực hiện và cả việc bạn sẽ trình bày kết quả với ai thì con số nào là thích hợp hơn. Chẳng hạn tuy con số OR có nhiều đặc điểm thuận tiện về mặt tính toán, ước lượng (điểm, KTC), xây dựng mô hình (logit) nhưng thường không có một diễn giải trực tiếp dễ hiểu bằng PR.

by (100 points)