0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by

2 Answers

0 like 0 dislike

Dùng phân tích với biến phân loại với các nhóm độc lập bạn ạ

by
0 like 0 dislike

Kiểm định chính xác Fisher có thể dùng cho mọi trường hợp kiểm định mối liên quan trong các bảng chéo $H\times C$, tương tự như Chi bình phương. Khác là Fisher kiểm định tính toán p-value chính xác (đòi hỏi tính toán nhiều) trong khi Chi bình phương sử dụng xấp xỉ phân phối bình thường (cho mẫu lớn) để tính (Alan Agresti, trang 90-95). Tìm trong trang này bạn sẽ thấy có những trường hợp mẫu nhỏ tính ra KTC không hợp lý là do cách xấp xỉ mẫu lớn.

Do vậy với nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ nên sử dụng Fisher. Thông thường, khi bất cứ ô nào trong bảng có vọng trị $< 1$ hoặc có 20% vọng trị là $\leq 5$ thì nên sử dụng kiểm định chính xác Fisher.

by (100 points)
Tài liệu của Alan Agresti
0 0

Một chi tiết nữa cần tìm hiểu thêm là kiểm định Fisher dựa trên điều kiện là tổng hàng và tổng cột là cố định, nên có nhiều tranh cãi về việc sử dụng kiểm định này trong các trường hợp khác, v.d. nghiên cứu đoàn hệ, tổng cột là không cố định...

Related questions