0 like 0 dislike

Bạn có thể share tài liệu của Alan Agresti để tôi có thể hiểu rõ hơn vấn đề không?

related to an answer for: Khi nào dùng kiểm định Fisher?
in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Tài liệu đó là sách Discrete Data Analysis, bạn có thể tìm đọc. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất nổi tiếng bạn có thể tìm với từ khóa lady tasting tea - quý cô thử trà. Về nội dung trong sách bạn có thể xem tài liệu này của đại học Pennstate, rất gần với trong sách nhưng ngắn gọn hơn.

by (100 points)