0 like 0 dislike

Tôi đang tiến hành một nghiên cứu trên bệnh nhân như sau: dự định chọn 10 bệnh nhân tham gia điều trị hiếm muộn để tư vấn họ cho phép sử dụng tế bào hạt (Cumulus cells-CC) của họ (sau chọc hút) để xây dựng quy trình xác định gene GREM1, từ đó đánh giá mói tương quan của gene này với chất lượng phôi sau khi ICSI.

Vậy cho tôi hỏi:

  1. Đây có được gọi là thiết kế nghiên cứu "Xây dựng quy trình thực nghiệm" không?
  2. Với số lượng bệnh nhân là 10 và lấy 40 CC, có đủ tin cậy để xây dựng 1 quy trình không?

Rất mong được sự hồi đáp của mọi người.

in Dịch tễ học by
edited by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.