0 like 0 dislike

Mục tiêu nghiên cứu là: Xác định giá trị dự báo lành ác của khối u buồng trứng trước phẫu thuật bằng siêu âm qui tắc đơn giản của IOTA.

in Nghiên cứu Khoa học by (100 points)
0 0

Bạn phải cho thông tin cụ thể hơn, ít nhất giả thuyết/câu hỏi nghiên cứu là gì? cách thiết kế nghiên cứu? cách xác định "giá trị dự báo", đo lường như thế nào?

0 0
Mình xin bổ sung

 - **Câu hỏi nghiên cứu** là giá trị dự báo lành ác của của khối u buồng trứng trước phẫu thuật bằng siêu âm qui tắc đơn giản?
 - Thiết kế nghiên cứu : nghiên cứu cắt ngang
 - Cách xác định giá trị dự báo dựa vào độ nhạy , độ dặc hiệu của phương pháp siêu âm đơn giản, và trị số tiên lượng dương tính PPV.

Xin cảm ơn!

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer