0 like 0 dislike

Có thể chia sẻ một số tài liệu dịch tễ học cơ bản không? ngoài tài liệu của các tác giả như Gordis hoặc Rothman.

in Dịch tễ học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Nếu về dịch tễ học cơ bản, nếu bạn đã đọc sách của 2 tác giả trên thì không sợ thiếu gì. Tuy nhiên nếu muốn đọc thêm, bạn có thể tìm đọc một sách kinh điển về lý luận dịch tễ học dịch tễ học lý thuyết của Olli S. Miettinen

Theoretical Epidemiology: Principles of Occurrence Research in Medicine, August 1, 1985
by Olli S. Miettinen

enter image description here

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 12, 2014 in Thống kê và Tin học by anonymous | 262 views