0 like 0 dislike

Đây là ví dụ và hướng dẫn nhanh về soạn thảo

Bạn có thể định dạng như một trình biên tập web bình thường, tuy nhiên với các phím tắt quen thuộc sau sẽ giúp bạn soạn thảo nhanh và chuyên nghiệp hơn, chỉ cần đưa chuột lên phía trên nút định dạng tương ứng để nhớ lại

Ctrl+H: để viết tiêu đề

Ctrl+R để thêm gạch ngang sau đoạn văn như sau


Ctrl+Z: Undo
Ctrl+B: in đậm
Ctrl+I: nhấn mạnh/in nghiêng
Shift+Enter để viết tiếp định dạng của dòng hiện tại
Enter 2 lần để viết sang định dạng mới
Ctrl+U:

  • Viết
  • Một danh sách

Ctrl+O

  1. Viết một
  2. Danh sách có đánh số

Ctrl+L: Đưa liên kết ngoài vào bài viết Đây là liên kết
Ctrl+G: để chèn hình
enter image description here

Ctrl+Q để viết một cụm trích dẫn

Ctrl+K: Để viết code, hay chữ mà không định dạng, ví dụ cần gõ các lệnh SAS, STata, R..., ví dụ phía dưới

p_comp = 1-pchisq(kn_comp,paranova[1,1])
p_species = 1-pchisq(kn_species,paranova[2,1])
p_inter = 1-pchisq(kn_inter,paranova[3,1])
p_comp;p_species;p_inter

in Khác by Biên tập viên (3.9k points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn cũng có thể gõ trực tiếp các công thức toán học theo ngôn ngữ LaTeX, bỏ các cú pháp trong hai dấu đô la, ví dụ:

$$ y = x^2 + 2x +1 $$
$$ E = mc^2 $$

Sẽ cho kết quả
$$ y = x^2 + 2x +1 $$
$$ E = mc^2 $$

by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
0 answers
asked May 10, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 165 views
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 13.4k views