0 like 0 dislike

có 1 file dữ liệu, vd như:

abandons
abase
abased
abasement
abash
abashed
abate
abated
bodices
bodied
bodies
bodiless
bodily
boding
bodkin
body
cytotoxic
czar
czars
czech
czechs
dab
dabbed
dabbing
dabble
dabbled

làm sao tính được ma trận xác suất phát xạ trong R được? ai biết giúp mình với.

ĐN ma trận xác suất phát xạ: phân phối có điều kiện của các biến quan sát p (xn / zn) từ một trạng thái đặc biệt nếu các giá trị quan sát xn là rời rạc, xác suất phát xạ Φ là một "kxd" bảng xác suất mà cho mỗi quốc gia xác định khả năng phát ra từng quan sát được
p(x_n/zn ,Φ)= ∏(k=1)^K▒〖p(x_n/ϕ_k)〗^znk

znk = 1 khi và chỉ khi các biến tiềm ẩn n'th trong chuỗi là tại các tiểu bang k, nếu không nó là 0, tức là sản phẩm chỉ chọn các xác suất phát xạ tương ứng với trạng thái k.

in R by
0 0

Bạn nên trình bày lại cách tính ma trận trên, ví dụ hàng là gì, cột là gì, mỗi ô trong ma trận được tính dựa con số nào?

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 22, 2014 in R by Dương Thùy | 5.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 8, 2015 in R by Nguyễn Minh | 267 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer