0 like 0 dislike

Em đang làm đề tài về nghiên cứu tình hình hạn chế hoạt động sinh hoạt ở người cao tuổi. Theo như em biết chỉ số Katz dùng để đánh giá tình trạng trên, nhưng em chưa hiểu rõ về cách sử dụng và ý nghĩa của nó. Em hỏi thêm chỉ số Barthel có dùng để đánh giá tình trạng hạn chế hoạt động sinh hoạt ở người cao tuổi được không. Em xin cảm ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Tìm nhanh cho thấy 2 thang đo khá giống nhau về nội dung và có thể dùng để đo lường tình trạng hạn chế hoạt động người cao tuổi.

Để trả lời dùng được hay không là ở bạn. Bạn nên dịch phần nội dung ở 2 tài liệu trên để xem có phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của bạn? có phù hợp với hoạt động của người cao tuổi Việt Nam được chọn trong nghiên cứu?

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Mar 9, 2016 in Nghiên cứu Khoa học by anonymous | 1k views