0 like 0 dislike

Trong trường hợp 1 biến số có nhiều giá trị trong đó có 1 giá trị missing: v.d. kiến thức về ATTP (kt)

  1. đúng: 350
  2. sai: 240
  3. NA: 90

em đã record nó bằng cách

ktd <- as.numeric(kt)
ktcd[kt==NA] <- 0

tuy nhiên không được. xin hỏi cả nhà có cách nào mã hóa lại biến missing NA thành một biến có giá trị trong R được không ạ?

in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Trong R, giá trị missing cần dùng lệnh

bienso[is.na(bienso)] <- giatri
by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer