0 like 0 dislike

Chào các bạn, cho mình hỏi câu này:

Có 1 nghiên cứu, người ta tìm ra ra kết quả là một phương trình dự báo Y= a+ b1x1+ b2x2+ b3x3 giả sử có độ nhạy là:80%, độ đặc hiệu: 80%.

Tại một bệnh viện khác, người ta áp dụng phương trình này để chẩn đoán tìm ra bệnh, nhưng có độ nhạy, độ đặc hiệu thấp hơn của nghiên cứu trên. Trong Tình huống này, thì mình giải quyết sao?

Thấp hơn khoảng bao nhiêu thì mình có thể lấy phương trinh trên để áp dụng cho nghiên cứu của mình? Và hướng giải quyết?

Mà mình có thể điều chỉnh các hệ số để phù hợp với nghiên cứu của mình không? để có độ nhạy cao hơn? nếu được, thì làm bằng cách nào.

in Nghiên cứu Khoa học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Cả ba câu hỏi trên không thể trả lời thỏa đáng hết được nhưng có cùng chung đáp án. Hướng giải quyết là thu thập dữ kiện, phân tích và trả lời cho từng câu hỏi.

Mỗi người có muôn vàn biến số tác động, từ tự thân cho tới môi trường, mô hình trên chỉ là gợi ý vì với sự việc nhất là y học không thể viết kết quả ra thành một phương trình chính xác có thể áp dụng cho mọi nơi, mọi đối tượng được.

by (100 points)