0 like 0 dislike

Mình muốn hỏi về tỷ lệ chọn nhóm trong nghiên cứu bệnh chứng, thường các nghiên cứu chọn tỷ lệ 1:1 đến 1:4 cho nhóm bệnh và chứng. Việc chọn tỷ lệ này có được qui định hay có giới hạn không và các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ này? Xin cám ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Trong nghiên cứu dịch tễ học, cỡ mẫu càng cao thì năng lực nghiên cứu càng tăng. Cỡ mẫu hai nhóm có thể bằng nhau 1:1 nhưng để tăng cỡ mẫu (năng lực nghiên cứu tăng) thì đa phần các trường hợp là sẽ tăng nhóm chứng vì nhóm chứng sẽ dễ tìm hơn nhóm bệnh.

Tuy nhiên những nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu đã cho thấy khi tăng tỉ số bệnh:chứng quá 4:1 là không có chi phí-hiệu quả, nghĩa là sau đó cỡ mẫu phải tăng quá nhiều chỉ để tăng thêm quá ít năng lực nghiên cứu (Xem hình)

enter image description here

Nguồn: Woodward, M. Epidemiology Study Design and Analysis. Boca Raton: Chapman and Hall:, 1999, p.265

by (100 points)