0 like 0 dislike

Em muốn hỏi cách tính hệ số tin cậy Q95% như thế nào khi đã biết các giá trị mean, max, min, std, range, cv còn Q95% thì như thế nào?

Em rất mong nhận sự trợ giúp từ mọi người.

in Thống kê và Tin học by
0 0

Bạn giải thích rõ hơn hệ số tin cậy Q95% là gì? hoặc tên tiếng Anh đầy đủ là gì?

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

1 like 0 dislike
0 answers
asked May 12, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 233 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer