0 like 0 dislike

Mình có một câu hỏi về epidata. Đó là epidata chỉ cho phép 999 hàng. Bây giờ bộ questionnaire của mình nhiều hơn 999 hàng thì có cách nào để tăng số lượng hàng ra hay phải chia nhỏ thành các files nhập liệu riêng rồi mới so sánh

in Thống kê và Tin học by (100 points)

2 Answers

0 like 0 dislike

Cái này là "theo thiết kế" đã như vậy, bạn chia phia thành các dạng files relate để nhập Epidata sẽ tự chuyển qua lại khi nhập.

by (100 points)
0 like 0 dislike

bạn có thể ghép 2 câu hỏi trở lên cùng một hàng để giảm số hàng xuống

by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer