0 like 0 dislike

Em có 1 bảng dữ liệu nhập trên epidata gôm 375 đối tượng với các biến:

huyen (TUY PHONG, BAC BINH....)
gioi(NAM, NU),
cau1, cau2, cau3.

sau đó em vào R tính toán và tạo thêm được 1 biến nữa là "dung"

dung <- cau1=="SAI" & cau2=="DUNG" & cau3=="DUNG"

Yêu cầu em là muốn là xét trên từng huyện để xét ma trận giữa giới và biến mới tạo là đúng. Tức là em chỉ xét trong nhóm đối tượng TUY PHONG (151 đối tượng), vẽ bảng ma trận giữa gioidung
em đã sử dụng câu lệnh

with(.data[huyen=="TUY PHONG",],tabr(gioi,dung)) 

nhưng nó lại vẽ bảng ma trận giữa giới và đúng của cả 1 bảng dữ liệu (375) chứ không tách riêng ra TUY PHONG.

in R by

1 Answer

0 like 0 dislike

Đơn giản nhất là chọn đối tượng trực tiếp, giả sử dữ kiện tên là data, cả biến số dunghuyenđều nằm trong data

tabr(data$gioi[data$huyen == "TUY PHONG"], data$dung[data$huyen == "TUY PHONG"])
by (100 points)
0 0

Em làm không được, trường hợp này là biến "đúng" được tao ra trong R chứ không phải trong bộ dữ liệu. Không biết anh có hướng nào giải quyết không?

0 0

bạn có thể gán nó vào data

data$dung <- dung

hoặc thử

tabr(data$gioi[data$huyen == "TUY PHONG"], dung[data$huyen == "TUY PHONG"])
0 0
Error in data$dung <- dung : object of type 'closure' is not subsettable

R báo lỗi như thế này là sao vậy anh?

0 0

Bạn để ý gõ đúng chính tả khi đặt câu hỏi, gõ dấu câu, cách khoảng, xuống hàng hợp lý.

Lỗi đó có nghĩa dữ kiện data chưa đúng định dạng bình thường, bạn nhập dữ kiện vào dạng gì? có phải là data.frame không? chạy

class(data)

để biết dữ kiện ở dạng gì.

Lưu ý tất cả câu trả lời đang giả định dữ kiện nhập vào được đặt tên là data, thay đổi theo thực tế.

0 0

em đã làm được xin cảm ơn anh nhiều

 tabr(.data$doituong[.data$huyen=="TUY PHONG"],dung[.data$huyen=="TUY PHONG"])

tên data là .data R mới chấp nhận.

0 0

Để người khác không nhầm lẫn, do dữ kiện bạn nhập vào có tên đầy đủ là .data thì bạn phải gõ tên đó, chứ KHÔNG PHẢI GÕ THÊM DẤU CHẤM R mới nhận

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 11, 2015 in R by buucanhappy | 904 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 8, 2015 in R by Nguyễn Minh | 267 views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Sep 1, 2014 in R by Dương Thùy | 10.3k views