1 like 0 dislike

Rất đơn giản

Điền email vào nội dung phía cuối câu hỏi, khi có người trả lời câu hỏi sẽ tự gửi đến email của bạn
Nội dung email sẽ không hiển thị trên trang nên bạn có thể yên tâm về tính riêng tư

in Khác by Biên tập viên (3.9k points)

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
asked Oct 13, 2014 in Thống kê và Tin học by anonymous | 291 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
2 answers