0 like 0 dislike

Em có một số thắc mắc về Hồi quy logistic

  1. Thứ nhất, Em có đọc được một số tài liệu có thuật ngữ hồi quy logistic đơn biến và hồi quy logistic đa biến. Nhưng trong thuật ngữ tiếng anh chỉ có duy nhất từ " Logistic regression" như vậy cho em hỏi thì lý do vì sao?
  2. Thứ hai, Em có chạy một kết quả sử dụng phương pháp Hồi quy logistic với biến phụ thuộc là kiến thức (0: Sai, 1: đúng) và biến độc lập trình độ học vấn (1: tiểu học, 2: THCS, 3:THPT, 4: Cao đẳng, ĐH). Em chọn tiểu học để làm tham chiếu thì cho ra kết quả như hình

Nhưng có người nói em làm sai là trong một bảng không thể có nhiều hơn 1 giá trị p và phải chuyển hết thành bảng 2x2 để trình bày. Em xin hỏi việc trình bày như thế có đúng không?

in SPSS by (100 points)
edited by

1 Answer

1 like 0 dislike
Best answer

Thứ 1: Trong dịch tễ học và y khoa, hồi quy logistic đa biến: multiple logistic regression là hồi quy logistic theo nhiều biến số độc lập (nhiều x), v.d.
$$ logit(y) = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon $$
còn đơn biến thì chỉ có một x. Gọi chính xác hơn theo thống kê phải là hồi quy đa hiệp biến để tránh nhầm với phân tích đa biến trong thống kê (multivariates)

Thứ 2: Hình bạn đính kèm trên facebook không xem được. Nhưng câu "trong một bảng không thể có nhiều hơn 1 giá trị p" là sai.

by (100 points)
selected by
0 0

Em hiểu rồi. Em cám ơn anh nhiều.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 10, 2015 in SPSS by Elisa20Z8216 (100 points) | 873 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Feb 6, 2015 in Nghiên cứu Khoa học by IsabelWinkel (100 points) | 819 views