0 like 0 dislike

Mình đang tính chỉ số hiệu quả/chỉ số can thiệp.

Lúc trước mình học, thì chỉ số can thiệp bao giờ cũng nhỏ hơn 100%.
Chẳng hiểu sao bây giờ mình áp dụng cách tính:

Chỉ số can thiệp = CSHQ nhóm CT - CSHQ nhóm chứng

CSHQ = | Sau CT- Trước CT|/TCT*100%

enter image description here

in Dịch tễ học by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.