0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình viết cái này cũng lâu lâu rồi, không có thời gian cập nhật nhưng có một số thao tác lệnh cơ bản. Hi vọng nó hữu ích với bạn
https://drive.google.com/open?id=0ByF_LTIicQDFTHZnMHdWTkJ4TU0&authuser=1

by (100 points)

Related questions

1 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 7, 2014 in Thống kê và Tin học by JBKEulalia2 (100 points) | 2.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 1, 2014 in Stata by ElishaCoulst (100 points) | 1.7k views