0 like 0 dislike

Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn hồi cứu, nghiên cứu tại một huyện có:

  • Dân số: 153.380 người (2014)
  • Số hộ: 41.000 người
  • Số tử vong năm 2014: 834 người

Toàn bộ huyện được chia thành 286 cụm (thôn) với số hộ thay đổi từ 26 đến 422 hộ ở mỗi cụm (trung bình mỗi cụm có 141 hộ gia đình) và dân số trung bình của mỗi cụm khoảng 527 người. Em thử tính cỡ mẫu theo tỷ lệ tử vong trẻ <1 tuổi 2/1000 (trẻ <1 tuổi chiếm 1,3% dân số) từ đó suy ra dân số cần theo dõi thì mẫu rất nhỏ 236 người?
Vậy em nên tính cõ mẫu, chọn mẫu như thế nào? Các anh chị cho em xin ý kiến ạ! Em xin cảm ơn!

in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Tỷ lệ tử vong khác biệt rất nhiều theo nhóm tuổi nên bạn có lẽ phải chọn mẫu phân tầng và tính cỡ mẫu cần theo dõi riêng cho từng nhóm tuổi, không thể dựa vào tỷ lệ tử vong của một nhóm để tính cỡ mẫu theo dõi cho toàn bộ dân số.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers