0 like 0 dislike

Ví dụ có 1 mẫu 2000 đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh A là 68% và mẫu 2 là 10000 đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh A là 75%. Như vậy 2 mẫu này khác nhau xa vậy thì có so sánh được không?
Cho hỏi trong stata có cách tính sự khác nhau của 2 mẫu không. Nếu có xin cho cách tính với nhé.

in Stata by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Nếu bạn hỏi so sánh 68% và 75% được không thì câu trả lời là được. Tỷ lệ là số tương đối nên đã đưa vào sự khác biệt về mẫu số.

Đương nhiên trong dịch tễ cần biết thêm nhiều yếu tố hơn để có kết luận chính xác về tình trạng bệnh.

Trong Stata hay bất cứ phần mềm nào, so sánh 2 tỷ lệ như trên có thể thực hiện phép kiểm Chi bình phương.

by (100 points)
0 0

Tôi thấy mẫu khác nhau rất nhiều và hình như có chỗ tôi đọc là phải so sánh 2 mẫu đó nếu không khác nhau về ý nghĩa mới đươc so sánh 2 tỷ lệ này thì phải. Nếu bạn có cách tính so sánh 2 mẫu thiif cho mình với

0 0

nếu như mẫu như thế thì có sự khác nhau. Nhưng khi mẫu 1 giảm xuống còn 100 thì không có ý nghĩa nữa thế thì sự khác nhau về mẫu sẽ quyết định sự khác nhau của 2 tỷ lệ.
ai biết cho xin ý kiến

0 0

@Trung: Nếu mẫu 1 giảm xuống không có ý nghĩa nữa có nghĩa là 2 mẫu không chỉ có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh, mà còn các yếu tố khác. Ví dụ cỡ mẫu giảm xuống chỉ còn lại nam chẳng hạn thì khi so sánh tỷ lệ ung thư tử cung sẽ hoàn toàn khác :)

Bạn đọc lại câu trả lời trên, so sánh 2 con số là được, còn đánh giá tỷ lệ bệnh có khác nhau không cần đánh giá toàn diện. Ví dụ cần chuẩn hóa với các đặc tính khác như trong câu trả lời trên tôi có lưu ý. Ví dụ chuẩn hóa theo tuổi, giới, địa phương,...nghĩa là làm cho 2 mẫu có cùng tất cả các đặc tính khác như tỷ lệ nam nữ là như nhau, nhóm tuổi là như nhau, ....

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
asked Aug 21, 2015 in Stata by anonymous | 533 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers