1 like 0 dislike

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, so sánh hiệu quả của 2 phương pháp can thiệp trên hai nhóm bệnh nhân.
Em chân thành cảm ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer