0 like 0 dislike

Nghiên cứu cắt ngang có thể sử dụng hồ sơ bệnh án trước đó hay không? Ví dụ em muốn xác định tỷ lệ bệnh cao huyết áp đến khám tại bệnh viện năm 2015 thì em dựa vào các hồ sơ bệnh án năm 2014 có được không và cách chọn mẫu, công thức tính cỡ mẫu dựa vào tỷ lệ trong cộng đồng sẽ như tính như thế nào?

in Dịch tễ học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Câu trả lời cho câu hỏi này chắc chắn đã có từ chương trình học cơ bản, v.d. thiết kế nghiên cứu trong môn dịch tễ học, cách tính cỡ mẫu trong môn nghiên cứu khoa học. Nên không khuyến khích các câu hỏi dạng này. Nếu bạn đã đọc và áp dụng thấy có khó khăn thì mới nên đặt câu hỏi lên dây.

Hồ sơ 2014 thì là tỷ lệ hiện mắc của năm 2014, sao có thể báo cáo là hiện mắc của năm 2015? điều này không cần kiến thức khoa học để trả lời.

Công thức tính cỡ mẫu căn bản có thể xem ở đây

by Biên tập viên (3.9k points)