0 like 0 dislike

Giả sử tôi có 1 từ điển tiếng anh (file .txt), và tổ hợp các từ như

t  h  f
y  g  r
r  j  d
f  y  s
g  u  w
h  n  e
   b

Như vậy sẽ có tổ hợp các từ có thể có là:

thf, thr,..., yhf, yhr,..., ...the, tge,....,...hbe,...

làm sao dùng R kết hợp với từ điển tiếng anh để loại bớt ra các từ không có nghĩa không có trong từ điển được.

in R by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Sep 1, 2014 in R by Dương Thùy | 10.3k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 22, 2014 in R by Dương Thùy | 5.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views