0 like 0 dislike

Nếu tôi có các từ như

t  h   r
f  g   d
r  b   e
y  n   t
h  j 

 

Kết hợp lại có các tổ hợp từ như sau:

thr, thd, the,.....,
 fhr, fhd,....,.
.....
hjr, hjd,....

Vậy làm sao để có được các tổ hợp như vậy trong R
Giúp mình với, mình cảm ơn nhiều.

in R by

1 Answer

0 like 0 dislike

Một cách rất thủ công

Tạo vector các chữ cái (không trùng lặp)

chucai <- c("a", "b", "c") #lưu ý nhập chữ nên có dấu ""

Xáo trộn thành các từ có, v.d. 2 chữ cái

tu <- expand.grid(chucai,chucai)

kết quả là

 Var1 Var2
1  a  a
2  b  a
3  c  a
4  a  b
5  b  b
6  c  b
7  a  c
8  b  c
9  c  c

Kết hợp thành vector từ

tukethop <- paste(tu[,1], tu[,2], sep = "")
[1] "aa" "ba" "ca" "ab" "bb" "cb" "ac" "bc" "cc"

Có nhiều cột hơn thì bạn dùng hàm apply, lapplypaste để kết hợp

by (100 points)
0 0

Bạn có thể hướng dẫn thêm cho mình cách dùng hàm apply, lapply và past không? vì mình cũng không rành R lắm nên hơi rối, cảm ơn bạn nhiều

0 0

Ah, mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều

0 0

Mình cũng gặp vấn đề tương tự như vậy, chỉ giúp mình với
khi dùng đến dòng ví dụ như:
tu <- expand.grid(chucai,chucai)
tukethop <- paste(tu[,1], tu[,2], sep = "")
mà mình nhập nhiều hơn ví dụ như tu <- expand.grid(chucai,chucai,....chucai) #(có nhiều hơn 8 chucai)
tukethop <- paste(tu[,1], tu[,2],....tu[,9], sep = "") là bị báo lỗi

Nếu dùng hàm apply, lappy thì dùng như thế nào. ai biết chỉ giúp với.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 8, 2015 in R by Nguyễn Minh | 267 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Sep 1, 2014 in R by Dương Thùy | 10.3k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 22, 2014 in R by Dương Thùy | 5.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 18, 2014 in R by anonymous | 1.6k views