0 like 0 dislike

Trong nghiên cứu tỷ lệ lây nhiễm virus viêm gan B và kiến thức, thái độ về dự phòng lây truyền mẹ con ở các sản phụ tại bệnh viện X.

Tính cỡ mẫu cho ước lượng 1 tỷ lệ trong quần thể theo công thức nào nếu p=0,95%?

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Câu trả lời cho câu hỏi này chắc chắn đã có từ chương trình học cơ bản, v.d. thiết kế nghiên cứu trong môn dịch tễ học, cách tính cỡ mẫu trong môn nghiên cứu khoa học. Nên không khuyến khích các câu hỏi dạng này. Nếu bạn học và áp dụng thấy có khó khăn thì nên đặt câu hỏi lên dây.

enter image description here

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers