0 like 0 dislike

Cho em hỏi là biến phụ thuộc của em là biến nhị giá, sử dụng mô hình hồi quy đa biến GLM để tính PR.
Khi em không cho thêm tùy chọn robust thì các biến đều không có ý nghĩa thống kê p>0.05, nhưng khi sử dụng mô hình GLM kèm tùy chọn robust thì lại có ý nghĩa thống kê.

in Stata by
0 0

"...có ý nghĩa thống kê p>0.05..."?

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn cần cung cấp code, và kết quả để có thể biết cụ thể chuyện gì xảy ra.

Trong trường hợp chung chung, tùy chọn robust sẽ tính sai số chuẩn (s.e.) điều chỉnh cho các vấn đề như phương sai không đồng nhất hoặc sai số không có phân phối bình thường và dẫn đến có p-value khác. (để ý bạn sẽ thấy hệ số tính được vẫn như cũ, chỉ có s.e. thay đổi).

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 11, 2015 in R by buucanhappy | 896 views
0 like 0 dislike
1 answer