0 like 0 dislike

Em tính yếu tố nguy cơ gây bệnh, em tính được OR nhưng không tính được khoảng tin cậy CI 95% trong spss.

in SPSS by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Tùy theo trường hợp bạn sẽ có cách tính OR, phụ thuộc vào biến số độc lập có mấy nhóm?
Trong trường hợp 2 nhóm thì bạn có thể sử dụng crosss-tab hoặc logistics để tính.

Sử dụng Cross-Tab và chọn RISK

Kết quả như hình dưới

Link ảnh 1

Trong trường hợp logistics thì nó ứng dụng nhiều nhóm (Biến độc lập >=2 nhóm)

Cách 2

enter image description here

enter image description here

KQ
enter image description here

by (100 points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views