0 like 0 dislike

Tìm một ước lượng điểm cho tỷ lệ bệnh nhân có nhiệt độ khi nhập viện là trên 100 độ F?

closed with the note: lý thuyết
in SPSS by (100 points)
closed by

1 Answer

0 like 0 dislike

Bài tập này trong các sách giáo khoa XSTK, không đến từ thực tế áp dụng nên không chấp nhận trên trang này.

Để tính cần giả định phân phối của nhiệt độ người, v.d. N(37,1) (độ C) và tính xác xuất người có nhiệt độ trên 37.78 độ C.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Jun 28, 2016 in Việc làm by Linh Trịnh | 1k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 11, 2015 in R by buucanhappy | 904 views