0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Hẹp lại

KTC 95% dùng sai số chuẩn để tính, sai số chuẩn tỷ lệ nghịch với cỡ mẫu.
Một v.d. minh họa về mối liên quan có thể xem hình này (nguồn).

enter image description here

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer