0 like 0 dislike

Khi đọc 1 bài báo hoặc xem 1 tài liệu khoa học bạn sẽ không có file dữ liệu, vậy muốn kiểm định số liệu trên bảng đó, cho ra các giá trị thống kê (OR, p ...) (vd đơn giản là 2x2 hoặc n x n) thì chương trình STATA có làm đc không?

in Stata by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Tùy vào muốn tính số liệu gì

Nếu chỉ đơn giản là OR hay RR, p-value trong các bảng 2x2, không cần phần mềm bạn có thể tính tay cũng được. Còn trong Stata có thể xem ví dụ như lệnh cci.

Nếu là các ước lượng từ mô hình, đương nhiên không thể tính được nếu không có dữ kiện, dù có là phần mềm gì đi nữa.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 1, 2014 in Stata by ElishaCoulst (100 points) | 1.7k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer